Bayonet Bipolar Forceps, Titanium

5226BP

5226BP

Bayonet Titanium Bipolar Forceps 22.2cm, 8 3/4", Straight 1.0mm Tip